Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕΠΕΤΣΙΛΕΡ (SEPECILER = ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΟΙ), ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΑΛΑΘΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Στην καρδιά των ορέων της Λεκάνης (πρώην «Τσάλ – νταγ») βρισκόταν, μέχρι το 1922, ένα μουσουλμανικό χωριό, με το όνομα Σεπέτσιλερ (Sepeciler), το οποίο, το έτος 1913 είχε 247 κατοίκους, όλους μουσουλμάνους, (Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, τόμος Β’, έκδοση Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, του έτους 1975).

Στους στατιστικούς πίνακες του πληθυσμού, κατά εθνικότητες, των Νομών Δράμας, Σερρών και Καβάλας, που εκδόθηκαν το 1919, από την Επιτελική Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού, αναφέρεται ότι στο χωριό Sepetsiler κατοικούσαν, τόσο το 1912, όσο και το 1915, 247 Μουσουλμάνοι, (145 άνδρες και 102 γυναίκες).

Το χωριό Σεπέτσιλερ (Sepeciler) αποτέλεσε συνοικισμό της Κοινότητας Όλατζακ (σημερινού Πλαταμώνα), ήδη αφότου αυτή ιδρύθηκε, με το Β.Δ. της 13ης-11-1919 (ΦΕΚ Α 251/1919), αλλά οι Μουσουλμάνοι κάτοικοί του, στην απογραφή του έτους 1920, είχαν περιορισθεί στους 146.

Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, που έγινε σ’ εκτέλεση των συμφωνηθέντων με τη Συνθήκη της Λωζάννης, όλοι οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι του χωριού έφυγαν για την Τουρκία και στο χωριό εγκαταστάθηκαν 17 οικογένειες (ή 63 εν συνόλω) Έλληνες, που κατάγονταν από τη Μικρά Ασία, (κατάλογος των προσφυγικών συνοικισμών της Μακεδονίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων).

Με το Διάταγμα της 15-11-1926, (ΦΕΚ Α 413/1926), η κοινότητα μετονομάστηκε σε Κοινότητα Πλαταμώνα και οι συνοικισμός Σεπέτσιλερ μετονομάστηκσε «Καλαθάς», πιστή μετάφραση του προηγούμενου, τουρκικού ονόματός του.

Στην απογραφή του έτους 1928 το χωριό είχε, πλέον, 61 Έλληνες πρόσφυγες, οι οποίοι, στην απογραφή του 1940, είχαν γίνει 75.

Στις 7-4-1951 ο οικισμός του Καλαθά καταργήθηκε.

Σήμερα, 70 χρόνια μετά την εγκατάλειψη του χωριού, λίγα ερείπια έχουν απομείνει, στα παρατημένα περιβόλια του, τα οπωροφόρα δένδρα είναι πια πνιγμένα μέσα στην άγρια βλάστηση και τα μουσουλμανικά νεκροταφεία του μόλις και μετά βίας μπορεί να τα διακρίνει κανείς! Κι όμως, ήταν ένας πολύ όμορφος τόπος, του οποίου η ιστορία χάνεται!



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

1-15. ΤΟ ΠΡΩΤΟ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΑ

16-19. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ, ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΚΟΙΛΑΔΑ, ΔΙΑΝΟΙΧΘΗΚΕ ΕΝΑ ΚΤΗΜΑ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΥΜΒΙΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΕΣ!

20-27. ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ.

28-50. ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΑΘΑ – ΣΕΠΕΤΣΙΛΕΡ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.



ΤΗΕ MUSLIM VILLAGE SEPECILER (ΤΗΑΤ ΜΕANS “BASKET MAKERS”), THEN KALATHAS OF THE MUNICIPALITY OF NESTOS

In the heart of the mountains of the Lekani (formerly "Tsal-dag") there was, until 1922, a Muslim village, named Sepeciler, which, in 1913, had 247 inhabitants, all Muslims, (Michael Chouliarakis, Geographic , administrative and population development of Greece 1821-1971, volume B', published by the National Center for Social Research, year 1975).

In the statistical tables of the population, by nationality, of the Prefectures of Drama, Serres and Kavala, published in 1919, by the Staff Service of the Greek Army, it is stated that in the village of Sepetsiler, both in 1912 and 1915, 247 Muslims lived, ( 145 men and 102 women).

The village of Sepeciler was a settlement of the Olatzak Community (today's Platamonas), already after it was founded, but its Muslim inhabitants, in the 1920 census, were limited to 146.

With the exchange of populations, which took place in execution of the agreements agreed with the Treaty of Lausanne, all the Muslim residents of the village left for Turkey and 17 families (or 63 in total) of Greeks, originating from Asia Minor, settled in the village. (list of refugee settlements in Macedonia, according to the data of the Refugee Resettlement Committee).

With the Decree of 15-11-1926, (Government Gazette A 413/1926), the community was renamed Platamonas Community and the Sepetziler settlement was renamed "Kalathas", a faithful translation of its previous, Turkish name.

In the 1928 census, the village had 61 Greek refugees, who, in the 1940 census, had become 75.

On 7-4-1951 the settlement of Kalathas was abolish

Today, 70 years after the abandonment of the village, few ruins remain, in its abandoned orchards, the fruit trees are now drowned in the wild vegetation and its Muslim cemeteries can barely be distinguished! And yet, it was a very beautiful place, whose history is being lost!

PHOTOS

1-15. THE FIRST, MUSLIM CEMETERY OF THE VILLAGE, IN THE VALLEY THAT LEADS FROM PLATAMONA TO KALATHA

16-19. AT THE LOCATION OF THE SECOND MUSLIM CEMETERY, IN THE SAME, ABOVE-MENTIONED VALLEY, AN ESTATE WAS DISTRIBUTED. MINIMUM PUSHED COLUMNS ARE VISIBLE!

20-27. PICTURES FROM THE THIRD MUSLIM CEMETERY, LOCATED VERY CLOSE TO THE SETTLEMENT.

28-50. IMAGES FROM THE BASKET – SPETSILLER, AS IT IS TODAY.